Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 173,490
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 172,481
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 171,916
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 171,444
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 169,367
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 168,404
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 167,408
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 166,448
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 158,787
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 157,392
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 157,109
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 156,376
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 66,289
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 60,937
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 47,802
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 42,538
17 Industrial Provision co., ltd 38,213
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 37,314
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 35,254
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 33,255
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 32,442
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,774
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 30,205
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,852
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,695
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,597
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,120
28 AVERA CO., LTD. 21,735
29 เลิศบุศย์ 20,933
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,483
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,418
32 แมชชีนเทค 19,128
33 Electronics Source Co.,Ltd. 18,950
34 มากิโน (ประเทศไทย) 18,408
35 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,386
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,976
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,815
38 SAMWHA THAILAND 17,493
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,667
40 วอยก้า จำกัด 16,592
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,535
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,529
43 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,414
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,334
45 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,316
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,971
47 Systems integrator 15,887
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,789
49 Advanced Technology Equipment 15,602
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,567
13/09/2552 11:04 น. , อ่าน 88,342 ครั้ง
Bookmark and Share
วิศวกรรมอุตสาหการคืออะไร จบมาแล้วทำงานเกี่ยวข้องกับอะไร
โดย : Admin

 

 วิศวกรรมอุตสาหการ คืออะไร

 
 
 
 
  โดย อ.ชัยวัฒน์ 
www.thai.net/ieclub/about001.htm
  
  
 
 
 

   

        วิศวกรรมอุตสาหการ คือสาขาหนึ่งซึ่งได้เจริญเติบโตขึ้นมาและแยกตัวออกมาจากวิศวกรรมเครื่องกล คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้ Encyclopaedia Americana คำว่า “วิศวกรรมอุตสาหการ คือ การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคน วัตถุดิบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์การวิศวกรรมอุตสาหการจะต้องทำการวิเคราะห์เพื่อให้องค์การสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”หนังสือ Encyclopaedia Britannica กล่าวว่า“งานของวิศวกรรมอุตสาหการปกติจะรู้จักภายใต้ชื่อของการศึกษาการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลาในการทำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณค่าของตำแหน่งการวิเคราะห์องค์การ การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน”

 

          ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคำกล่าวและความเข้าใจของบุคคลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ ส่วนวิศวกรรมอุตสาหการมองตนเองอย่างไรนั้นอาจทราบได้จากคำจำกัดความในหนังสือ Industrial Engineering Handbook ดังนี้
        “วิศวกรรมอุตสาหการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การปรับปรุง และการจัดตั้งระบบผสมผสานระหว่างคน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งในการนี้จะต้องใช้ความชำนาญในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ร่วมกันไป โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ออกแบบ ระบุ ทำนาย และประเมินผลการทำงานของระบบดังกล่าว"
 
 
 
 

    งานหลักของวิศวกรรมอุตสาหการ

        กล่าวกว้างๆ ได้ว่าวิศวกรรมอุตสาหการทำงานทั่วๆ ไปของวิศวกรรมเครื่องกลได้ ยกเว้นงานพิเศษบางอย่างซึ่งต้องอาศัยความรู้ทาง thermodynamics  , heat transfer หรือ fluid machine ชั้นสูง แต่วิศวกรอุตสาหการจะมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านของตนในงานหลัก ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่ง  American Institute of Industrial Engineering ได้ระบุไว้ดังนี้
 

 

1. การเลือกกระบวนการ และวิธีการประกอบชิ้นส่วนสินค้า
 
2. การเลือกใช้และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์
 
3. การออกแบบและการวางผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินค้า
 
4. การออกแบบหรือปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการจ่ายสินค้า หรือบริการการผลิต การเก็บสินค้าในคลัง การควบคุมคุณภาพ การซ่อมบำรุงรักษาและควบคุมโรงงานและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้
 
5. การพัฒนาระบบความคุ้มต้นทุน เช่น การควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน
 
6. การพัฒนาผลผลิต
 
7. การออกแบบและจัดตั้งระบบคำนวณคุณค่าการใช้งานและ ระบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 
8. การออกแบบและจัดตั้งระบบข่าวสารเพื่อการบริการ
 
9. การพัฒนาและจัดตั้งระบบค่าแรงงานจูงใจ
 
10 การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งการวัดผลงานและประเมิน ค่าผลงาน
 
11. การพัฒนาและจัดตั้งระบบประเมินคุณค่าของตำแหน่งงาน
 
12. การประเมินผลเกี่ยวกับความไว้วางใจได้ (reliability) และประสิทธิภาพในการทำงาน
 
13. การวิจัยปฏิบัติการ (operations research) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การจำลองแบบของระบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear programming) และทฤษฎีของการตัดสินใจ
 
14. การออกแบบและติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 
15. การจัดระบบสำนักงาน วิธีการทำงานและนโยบาย
 
16. การวางแผนองค์กร
 
17. การสำรวจที่ตั้งโรงงาน โดยยึดถือตลาดแหล่งวัตถุดิบ แหล่งโรงงาน แหล่งเงินทุน และภาษีต่างๆ มาประกอบการพิจารณา
 

 
  
 
   งานวิศวกรอุตสาหการซึ่งควบคุมโดยกฎหมายในประเทศไทย
         การจะนำเอาสภาวะของสหรัฐอเมริการมาใช้ในเมืองไทยโดยมิได้ปรับปรุงอย่างขนาดใหย่ย่อม จะเป็นผลสำเร็จไปไม่ได้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศไม่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนัก และมีกำลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังวิศวกรจำกัดมาก จึงย่อมไม่สามารถจะกำหนดลักษณะ งานวิศวกรรมอุตสาหการให้เหมือนกับสหรัฐอเมริกาได้ ในเมืองไทยนั้นกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ได้กำหนดงานซึ่งอยู่ลักษณะ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการไว้ดังนี้

 
        
         
1.  งานออกแบบและคำนวณงานอุตสาหกรรมของโรงงานที่ใช้ลูกจ้าง ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป หรือโรงงานที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
 
2. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมดูแลการสร้าง ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เป็นไปถูกต้องตามหลักวิชาการ แบบรูป และข้อกำหนดสำหรับงานอุตสาหกรรมของโรงงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป หรือของโรงงานที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
 
3. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบหรือการหาข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
4. งานวางโครงสร้าง หมายถึง การวางแผนผังหรือการวางแผนงาน การสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับโครงการ ที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
 
5.  งานควบคุมการผลิตวัตถุประสงค์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป งานหลอมโลหะ งานหล่อโลหะ งานรีดโลหะ งานเคลือบโลหะ หรืองานอบชุบ งานชุบ หรืองานแปรรูปโลหะไม้หรือวัสดุอื่นๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม ของโรงงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ ห้าสิบคนขึ้นไป หรือขนาดของโรงงานที่ต้องลงทุนตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
 
6. งานควบคุมการถลุงแร่และงานทำโลหะให้บริสุทธิ์ที่มีปริมาณผลิตดังต่อไปนี้
  • ดีบุก  ตั้งแต่วันละสองตันขึ้นไป
  • ตะกั่ว สังกะสี ทองแง หรือพลวง  ตั้งแต่วันละห้าตันขึ้นไป
  • เหล็ก หรือเหล็กกล้า  ตั้งแต่วันละสิบตันขึ้นไป
     
7. งานให้คำปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนำและ/หรือการตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตาม 1,2,3,4,5 หรือ 6 ตามกฎกระทรวง นี้ยังแบ่งวิศวกรอุตสาหการผู้ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมการควบคุม การประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว) เป็น 3 ประเภท คือภาคีสมาชิก สามัญสมาชิก และวุฒิสมาชิก ซึ่งมีขอบเขตความสามารถในการรับผิดชอบต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาคีวิศวกร สามารถทำงานออกแบบและคำนวณงานอุตสาหกรรม ของโรงงานที่ใช้ ลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 150 คน หรือโรงงานที่ต้องลงทุนตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 300 คน หรือโรงงานที่ต้องลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ส่วนวุฒิวิศวกรนั้นไม่มีขอบเขตจำกัดขนาดของโรงงานที่จะรับผิดชอบ
 

    นิยามวิศวกรรมอุตสาหการในฉบับอังกฤษ

        Industrial engineers determine the most effective ways to use the basic factors of production people, machines, materials, information, and energy to make a product or to provide a service. They are the bridge between management goals and operational performance. They are more concerned with increasing productivity through the management of people, methods of business organization, and technology than are engineers in other specialties, who generally work more with products or processes. Although most industrial engineers work in manufacturing industries, they may also work in consulting services, healthcare, and communications.
 

      To solve organizational, production, and related problems most efficiently, industrial engineers carefully study the product and its requirements, use mathematical methods such as operations research to meet those requirements, and design manufacturing and information systems. They develop management control systems to aid in financial planning and cost analysis and design production planning and control systems to coordinate activities and ensure product quality. They also design or improve systems for the physical distribution of goods and services. Industrial engineers determine which plant location has the best combination of raw materials availability, transportation facilities, and costs. Industrial engineers use computers for simulations and to control various activities and devices, such as assembly lines and robots. They also develop wage and salary administration systems and job evaluation programs. Many industrial engineers move into management positions because the work is closely related.
The work of health and safety engineers is similar to that of industrial engineers in that it deals with the entire production process. Health and safety engineers promote worksite or product safety and health by applying knowledge of industrial processes, as well as mechanical, chemical, and psychological principles. They must be able to anticipate, recognize, and evaluate hazardous conditions as well as develop hazard control methods. They also must be familiar with the application of health and safety regulations.
 
 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของแหล่งข่าว
 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

30 March 2023
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS