Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 175,970
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,566
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,977
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,753
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,452
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,536
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,498
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,810
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,327
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,438
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,349
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,497
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,570
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,121
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,493
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,545
17 Industrial Provision co., ltd 39,209
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,364
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,288
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,612
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,427
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,845
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,208
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 30,949
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,573
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,505
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,935
28 AVERA CO., LTD. 22,579
29 เลิศบุศย์ 21,676
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,369
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,236
32 แมชชีนเทค 19,882
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,860
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,176
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,124
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,792
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,593
38 SAMWHA THAILAND 18,283
39 วอยก้า จำกัด 17,884
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,460
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,317
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,289
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,230
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,193
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,121
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,055
47 Systems integrator 16,699
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,620
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,446
50 Advanced Technology Equipment 16,432
16/04/2564 12:26 น. , อ่าน 4,470 ครั้ง
Bookmark and Share
Cooling Tower
โดย : Admin

หอผึ่งน้้า  Cooling Tower  คืออะไร ?


 

องค์ประกอบของระบบ

หอผึ่งน้้า  Cooling Tower  เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้้า ท้าหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้้าที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ หอผึ่งน้้าหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จะท้าให้อุณหภูมิควบแน่นของสารท้าความเย็นต่้าลง มีผลต่อการประหยัดพลังงานในระบบท้าความเย็น และความสามารถในการท้าความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่า หอผึ่งน้้าหล่อเย็นเป็น อุปกรณ์ที่ส้าคัญในการท้างานของระบบท้าความเย็นโดยสามารถแยกได้เป็นประเภท2 ประเภทได้ดังนี้

1.น้้าและอากาศไหลสวนกัน (Counter Flow) หอผึ่งน้้าชนิดนี้จะปล่อยน้้าที่อุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าทางด้านล่าง ท้าให้น้้าและอากาศไหลสวนทางกัน ดังรูป

ซ้ายมือ :ตัวอย่างหอผึ่งน้้าColling Tower แบบน้้าและอากาศไหลสวนทาง(Counter Flow)
ขวามือ :  ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้้าและอากาศไหลสวนทาง (Counter Flow)

 

2. น้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)  หอผึ่งน้้าชนิดนี้จะปล่อยน้้าอุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าจากด้านข้างท้าให้น้้าและอากาศไหลตั้งฉากัน ดังรูป

 

ซ้ายมือ :ตัวอย่างหอผึ่งน้้า แบบน้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)
ขวามือ :  ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)


องค์ประกอบของหอผึ่งน้้า ประกอบด้วย


1.ตัวถัง (Casing) ทำหน้าที่ เป็นโครงสร้างของ หอผึ่งน้้า
2.แผงรังผึ้ง (Filling) ทำหน้าที่ กระจายน้้าร้อนให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน
3.ถาดน้้าร้อนบน (Hot Water Basin) ทำหน้าที่ รับน้้าร้อนจากระบบเพื่อกระจายลงบนแผงรังผึ้ง
4.พัดลม (Fan) ทำหน้าที่ ดูดอากาศรอบๆ หอผึ่งน้้าเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง อากาศกับน้้าร้อน
5.ถาดน้้าเย็นล่าง (Cold Water Basin) ทำหน้าที่ รับน้้าที่ผ่านการระบายความร้อน จากแผงรังผึ้ง
6.ช่องอากาศเข้า (Air in let) ทำหน้าที่ เป็นช่องทางเข้าของอากาศเข้าสู่ แผงรังผึ้งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้้า
7.ช่องอากาศออก (Air out let) ทำหน้าที่ เป็นช่องทางระบายอากาศ ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วนิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

1.อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet  bulb  Temperature) คืออุณหภูมิที่อากาศมีปริมาณไอน้้าอิ่มตัว ที่ความชื้น 100 % RH
2.อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb Temperature)  หมายถึง ค่าอุณหภูมิที่สภาวะปกติ

3. ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน )  ()หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลต่างของน้้าเข้าและออกจากหอผึ่งน้้า กับผลต่างระหว่างอุณหภูมิน้้าเข้าหอผึ่งน้้าและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ

 

 

========================================================