Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,937
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,142
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,934
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,441
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,571
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,556
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,268
8 Industrial Provision co., ltd 33,575
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,177
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,865
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,147
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,129
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,438
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,771
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,522
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,643
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,082
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,281
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,860
20 AVERA CO., LTD. 19,295
21 เลิศบุศย์ 18,718
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,497
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,362
24 แมชชีนเทค 16,997
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,903
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,403
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,067
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,024
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,811
30 SAMWHA THAILAND 15,407
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,183
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,848
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,807
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,788
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,684
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,606
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,571
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,204
39 Systems integrator 14,108
40 วอยก้า จำกัด 14,059
41 Advanced Technology Equipment 13,855
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,832
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,685
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,582
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,562
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,480
47 มิตราคม (Mitracom) 13,454
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,414
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,412
50 เลิศบุศย์ 12,290
23/12/2555 10:35 น. , อ่าน 4,214 ครั้ง
Bookmark and Share
หาดใหญ่โพลสำรวจนร.สงขลาเตรียมรับAECเลือกเรียน' วิศวกรรมศาสตร์ สาขาลอจิสติกส์'
โดย : Admin


ที่มา: http://www.thanonline.com
12 ตุลาคม 2012

 

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของของนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัด สงขลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในยุคที่มีการเปิดเสรีในด้านต่างๆ สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสงขลา จำนวน 600 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 สรุปผลการสำรวจดังนี้


        
 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้คือ นักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา จากเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ร้อยละ 59.18 เขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 และ 3 ร้อยละ 18.18 และ19.96 ตามลำดับ เพศหญิงร้อยละ 69.90 เพศชายร้อยละ 30.10 มีอายุเฉลี่ย 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 82.18 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สัดส่วนร้อยละ 17.11, 14.8 และ 50.27 ตามลำดับ และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ร้อยละ 57.40 ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 14.98


         
รศ.ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นเกี่ยวกับ “การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” พบว่า นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง รองลงมา มีความรู้ระดับมาก ร้อยละ 22.9 และมีความรู้ระดับน้อย ร้อยละ 15.7


         
 นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 55.4 เห็นว่า การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนมีผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคตในระดับมาก รองลงมา มีผลในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.7 และมีผลในระดับน้อย ร้อยละ 12.9 สอดคล้องกับการเลือกคณะและสาขาที่จะเรียนต่อ พบว่า นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 54.0 การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจะมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของตน ในระดับมาก ร้อยละ 34.8 มีผลในระดับปานกลาง และร้อยละ 11.2 ที่ตอบว่ามีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับน้อย

 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า เหตุผลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกคณะและสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษา เรียงลำดับตามน้ำหนักความสำคัญจากมากไปน้อยคือ เลือกเพราะมีโอกาสได้งานทำสูง (4.09 คะแนน) รองลงมาคือ เลือกเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง (4.04 คะแนน) เลือกเพราะตรงกับความถนัด/ความสนใจของตัวเอง (3.97 คะแนน) และเลือกเพราะปัจจัยด้านการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (3.58 คะแนน)


        
 นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ รองลงมา เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยเอกชนใกล้บ้าน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 12.9 และ 11.9 ตามลำดับ


        
 นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษามีความสนใจคณะ และสาขาวิชา 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมลอจิสติกส์ ร้อยละ 50.0 อันดับ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ ร้อยละ 49.4 อันดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ร้อยละ 49.0 อันดับ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร้อยละ 48.9 และอันดับ 5 คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร้อยละ 48.0นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

25 November 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
rain
tigersmile