วิศวกรรมสือสารและโทรคมนาคมมีขอบเขตรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงานด้านไหนอย่างไรบ้าง
โดย : Admin

 

           วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งปวงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเฉพาะทางและเป็นวิศวกรรมที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหลายๆ ด้าน งานวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นการรวบรวมวิศวกรรมแทบทุกสาขามาในงานวิศวกรรมโทรคมนาคม แม้แต่งานด้านวิศวกรรมโยธา ก็ยังเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม เช่น การวางฐานราก เสาตั้งสายอากาศ เป็นต้น หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เช่น ความถี่วิทยุ และใยแก้วนำแสง มาประยุกต์ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย เป็นต้น

 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม ในปัจจุบันจะเป็นตัวกลางในการหลอมรวมทางวิศวกรรมในทุกสาขาเข้าด้วยกัน (Engineering Convergence)ดังหน้าที่ของ งานโทรคมนาคม อยู่แล้ว วิศวกรโทรคมนาคม ส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องเชี่ยวชาญงานหลายๆ ด้านให้มากที่สุดทั้ง งานอิเล็กทรอนิกส์ งานไฟฟ้ากำลัง งานคอมพิวเตอร์ งานอิเล็คทรอนิกส์เชิงกล งานสายอากาศและคุณสมบัติคลื่น งานโยธาเล็กน้อย รวมทั้งงานจัดการโครงการ เป็นต้น
 

วิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้เกิดมีทรัพยากร คลื่นวิทยุ (Radio Wave)กลายเป็นทรัพยากรของมนุษย์โลกที่มีค่าประเมินไม่ได้เกิดขึ้นจากงานวิศวกรรมโทรคมนาคม และเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์อย่างกว้างขวาง กลายเป็นคลื่นลูกที่สามของการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์โลก (Third Wave Concept) และการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศใดๆ ล้วนขึ้นอยู่กับ เครือข่าย (Network)


        ปัจจุบันงานวิศวกรรมโทรคมนาคม ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว และมีวงจรชีวิตของสินค้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม สั้นลง (Shortly Technology Life Cycle)และมีความซับซ้อนสูงขึ้น พร้อมๆ ไปกับการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วยดังที่เราเห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน
 

        วิศวกรรมโทรคมนาคม การโทรคมนาคม คือการขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล ในทางปฏิบัติแล้ว เรายอมรับว่าเมื่อมีการขยายขอบเขตดังกล่าวแล้ว อะไรบางอย่างอาจต้องมีการสูญเสียไป ดังนั้นคำว่า \'โทรคมนาคม\' นั้น จะรวมถึงรูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           การสื่อสารโทรคมนาคม อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
           1. การสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสาย (Wired) ยกตัวอย่าง เช่น โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน โครงข่ายโทรเลข เป็นต้น
           2. การสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ยกตัวอย่าง เช่น โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ โครงข่ายดาวเทียม เป็นต้น
 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคมทำอะไรได้บ้าง?

  ขอบเขตงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านสื่อสารและโทรคมนาคม :

1. งานด้านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
2. งานด้านการสื่อสารดาวเทียม ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
3. งานที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ ถ่ายทอดสด ทั้งข่าวสารและความบันเทิง ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
 
4. งานบริการด้านเครือข่ายทางอินเตอร์เนต เริ่มจากการออกแบบจนถึงการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ให้บริการตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการรักษาความ ปลอดภัยของระบบ
 
5 งานติดตั้งสถานีให้กับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ หลายร้อยบริษัท
 
   
  นอกจากนั้นยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอื่นๆดังนี้
 
1. งานบริการด้านเชื้อเพลิงได้แก่ บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการสำรวจขุดเจาะทั้งกระบวนการขุดเจาะผลิตที่โรงกลั่นหรือจ่าย น้ำมันที่คลังน้ำมันทั้งประเทศล้วนต้องพึ่งพาระบบคมนาคมที่ คุณภาพสูงในการติดต่อสื่อสารและจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ
 
2. งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
 
3. งานบริการธุรกิจการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบวางและดูแลเครือข่ายระบบการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางธุรกิจสู่สาขาในภูมิภาคต่างๆ
ธุรกิจเหล่านี้รวมถึง ธนาคาร บริษัทการเงิน หรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆที่มีสาขาย่อยอยู่ทั่วประเทศ
 
4. งานบริการระบบคมนาคมขนส่ง
 
4.1 งานด้านการออกแบบดูแลและพัฒนาการสื่อสารติดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ควบคุมบังคับการ
 
4.2 งานตรวจจับการคมนาคมทางอากาศ / เรือ โดยใช้เรดาร์
 
4.3 งานควบคุมดูแลการใช้เส้นทางของรถที่ใช้ขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการออกนอกเส้นทาง
ภาคสถาบันการศึกษาและงานวิจัย
 
  1 งานด้านการสอนเพื่อผลิตวิศวกรโทรคมนาคมคุณภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2 งานวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อกำหนดทิศทางและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านโทรคมนาคมให้สูงขึ้นกว่าใน ปัจจุบัน
3 งานที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมให้แก่ องค์กรของรัฐและเอกชน
4 เผยแพร่นำเสนองานวิจัยใหม่ๆโดยการสัมมนาหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 
  งานอื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ได้
วิศวกรโทรคมนาคมสามารถผันตัวเองก้าวไปสู่การพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ เช่น
บริการ เสริมพิเศษในมือถือ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (องค์กรที่ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และองค์กรที่ผลิตตัวอุปกรณ์ โทรศัพท์)
รุ่นน้องทั้ง หลายจึงไม่ต้องกลัวตกงานกันครับ เพราะงานมีให้เลือกตรงสายเยอะขนาดนี้ สำหรับในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การสื่อสารยุค 3G กับการออกใบอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนาคมต่าง ๆ มีความเป็นไปได้ที่จะมีบริษัทเกิดใหม่อีกหลายบริษัท และแถมยังมีงานที่ไม่ตรงสายอีกมากมายครับ ขอเพียงเป็นเป็นคนขยันและตั้งใจครับ ไม่มีใครต้องตกงานแน่นอน

 

 ขอขอบคุณ sut.ac.th/engineering/Telecom และที่มาของทุกแหล่งข้อมูล
 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)