ทดสอบความรู้พื้นฐาน Fluid Power ด้วยตนเอง
โดย : Admin

 

แปลโดย: เว็บมาสเตอร์

 

 

1.   แรงดันไฮครอลิคปั๊มมีหน่วยเป็น PSI ใช่หรือไม่ ?
          A.  ใช่
          B.  ไม่ใช่
 

2.  ความดันบรรยกาศที่ระดับน้ำทะแลมีค่าเท่ากับเท่าไร ?
        A.  14.7  Hg
        B.  14.7  PSI
        C.  30    PSI
 

• อ่านโจทย์และตอบคำถามข้อ  3-5  โดยพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ( T=จริง ,F=เท็จ )

  กระบอกสูบมีอัตราส่วน 2 : 1 จะทำให้ : 
3.     T      F      มีอัตราการไหล 20 GPM จาก rod end เมื่อ cap end ได้รับอินพุท 10 GPM.
4.     T      F      ความเร็วของการเลื่อนออกและเลื่อนเข้ามีค่าเท่ากัน เมื่อจ่ายอัตราการไหลเท่ากัน
5.     T      F      แรงในการทำงานมีค่าเท่ากันทั้งสองทิศทางเมื่อทำงานที่ความดันเดียวกัน

6.  ความดันในระบบกำลังของไหลเกิดจากอะไร ?
         A.  การต้านการไหล
         B.  แรงขับของมอเตอร์ไฟฟ้า.
         C.  ปริมาตรจุของปั๊ม
 

7.   unloading valve ถูกใช้ในวงจรปั๊ม HI - LO (HI - LO pump circuit)ใช่หรือไม่ ?    
        A.  ใช่
        B.  ไม่ใช่
 

• อ่านโจทย์และตอบคำถามข้อ  8-11   โดยพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ( T=จริง ,F=เท็จ )

 เมื่อเกิดฟองอากาศบริเวณท่อดูดก่อนเข้าปั๊ม:
8.     T      F     จะให้เกิดความเสียหายจากฟองอากาศ
9.     T      F     จะให้เสียงดังมาก
10.   T      F     จะให้อายุการใช้งานของปั๊มมากขึ้น
11.   T      F     จะให้เกิดฟองอากาศบนไปกับน้ำมัน


12.  พื้นที่หน้าดัดกระบอกสูบหาได้จากสูตรใด ? 
       A.  22/7  * เส้นผ่าศูนย์กลางยกกำลังสอง (Pi = 22/7 )
       B.  22/7  *รัศมียกกำลังสอง
       C.  22/7  * ระยะชัก (stroke)


13.  น้ำมันไฮดรอลิกส์ยุบตัวได้หรือไม่ ? 
       A.  ไม่สามารถยุบได้
       B.  ยุบตัวได้จำนวนมาก
       C.  ยุบตัวได้เล็กน้อย


14.   สัญลักษณ์ที่แสดงนี้คืออะไร ? (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A.  Directional control valve
       B.  Relief valve
       C.  Flow control valve  ? 


15.  ค่าความหนืดเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงการไหลของของไหล ณ.อุณหภูมิหนึ่ง ๆใช่หรือไม่ ? 
        A.  ใช่
        B.  ไม่ใช่       
 

16.  วาล์วทีมีตำแหน่งปกติปิดจะเป็นอย่างไร ?  
       A.  ไม่มีการไหลของของไหล ณ.สภาวะปกติ
       B.  มีการไหลของของไหล ณ.สภาวะปกติ
       C.  มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล ณ.สภาวะปกติ        
 

17.  แรงกระทำของกระบอกสูบสามารถกำหนดได้อย่างไร ?  
       A.  นำเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วยระยะชักกระบอกสูบ
       B.  นำพื้นที่กระบอกสูล(ตารางนิ้ว)คูณด้วยค่าความดัน(ปอนด์/ตารางนิว้)
       C.  นำเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบคูณด้วยค่าความดัน(ปอนด์/ตารางนิว้) 
 

18.  เบาะกันกระแทกในกระบอกสูบใช้ทำหน้าอะไร ?  
       A.  ควบคุมความเร็วสูงสุดของกระบอกสูบ
       B. จำกัดระยะชักของกระบอกสูบ
       C. ลดความเร็วของกระบอกสูบที่ตำแหน่งปลายของระยะชัก     
 

19.  สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของวาล์วชนิดใด ?  (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A. Directional control valve
       B. Flow control valve.
       C.  Reducing valve    
 

20.  ใน 1 แกลลอนมีกี่ลูกบาศนิ้ว(cubic inches)?   
       A. 251
       B. 241
       C.  231           
 

21.  การควบคุมอัตราการไหลชนิดใดดีที่สุดเมื่อมีการรับโหลดชนิด  over running หรือ running away ?   
       A. Meter out
       B. Meter in.       
       C.  Bleed off 
 

22.  ระบบไฮดรอลิกทุกชนิดต้องการอุแกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใช่หรือไม่ ? 
       A. ใช่
       B. ไม่ใช่     
 

23.   relief valve ทำหน้าที่อะไร ?   
       A. ระบายน้ำมันที่ไหลเกินจากปั๊มลงสู่ถังพักน้ำมัน
       B. ระบายน้ำมันลงสู่ถังพักน้ำมันตลอดเวลา     
       C. ปิดการระบายน้ำมันเมื่อถึงค่าความดันที่กำหนด     
 

24.  เกจวัดความดันอ่านได้ 100 bar มีค่าเท่ากับเท่าไร ?   
       A. 2940 PSI
       B.  1070 PSI  
       C.  1450 PSI   
 

25.  เกลียวชนิดใดแนะนำให้ใช้กับวงจรไฮดรอลิกแบบ plumbing ?    
       A. SAE straight threads.
       B. NPT tapered pipe threads.
       C. BSP tapered pipe threads.
 

26.   จากรูปเป็นสัญลักษณ์วาล์วชนิดใด?   (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A. Flow control valve.   
       B. Directional control valve.
       C.  Pressure control valve.      
 

27.   1 ไมโครเมตรมีค่าเท่ากับเท่าไร ?   
       A.   0.010 นิ้ว 
       B.  0.0001 9  นิ้ว
       C.  0.000039  นิ้ว       
 

28.   กระบออกสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 นิ้ว  ใช้งานที่ความดัน  1,000 PSI  จะให้แรงเท่าไร  ?    
       A.   12,566 pounds of thrust.
       B.  4,000 pounds of thrust.
       C.  16,000 pounds of thrust.  
 

29.  จากรูปต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด?   (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A. Heat exchanger.
       B. Reducing valve.
       C.  Pilot operated check valve.       
 

30.  การควบคุมความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ทำงาน(actuator )จะทำได้อย่างไร ?   
       A. ใช้ relief valve.
       B. ใช้ flow control valve.
       C. ใช้ reducing valve.        
 

31.  ในระบบไฮดรอลิก ทิศทางการหมุนของ ปั๊ม ไม่มีความสำคัญเลยใช่หรือไม่? 
         A.  ใช่
        B.  ไม่ใช่        
 

32.  จากรูปต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของวาล์วชนิดใด?   (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A. Directional control valve.
       B. Flow control valve
       C. Relief valve.        
      

  • อ่านโจทย์และตอบคำถามข้อ  33-35     โดยพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ( T=จริง ,F=เท็จ )   

  การต้านการไหลจะทำให้เกิดผลอย่างไร?
33.   T       F     ความร้อน
34.   T       F     ฟองอากาศ
35.   T       F     ความดัน


36.  ค่าความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิก คือค่าการวัดอะไร ?   
       A.  color.
       B.  temperature.
       C.  thickness..    
 

37.  ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกควรมีขนาดเท่าได จึงจะเหมาะสม  ?   
       A.  1-2 เท่าของอัตราการไหลของปั๊ม
       B.  1-2  เท่าของอัตราการไหลของปั๊ม
       C.  3-4  เท่าของอัตราการไหลของปั๊ม   
 

38.   วาล์วควบคุมทิศทางการไหล ที่มี 3 ท่อทางน้ำมันมีชื่อเรียกว่าอย่างไร  ?   
       A.   1 way valve.
       B.    2 way valve.
       C.   3 way valve.            
 

39.  กระบอกสูบไอดรอลิกแบบทำงานสองทิศทางสามารถควบคุมได้ด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
          A.  ใช้  2 way directional valve 
          B.   ใช้ 3 way directional valve 
          C.   ใช้  4 way directional valve


40.ถังพักน้ำมันจะต้องใส่ฉนวนกันความร้อนใช่หรือไม่?   
        A.  ใช่
        B.  ไม่ใช่                
 

41.  ปั๊มคู่ หรือปั๊มแบบสองทิศทาง ( bi-directional pump)  จะสามารถสร้างอัตราการไหลได้อย่างไร ? 
          A.  ต้องหมุนไปในทิศทางเดียวกัน 
          B.  หมุนทิศทางตรงกันข้ามกัน 
          C.   หมุนต้วยความเร็วมากกว่า 1,000 RPM      
   

• อ่านโจทย์และตอบคำถามข้อ  42-45  โดยพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ( T=จริง ,F=เท็จ )
 ถังสะสมความดันสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
42.   T      F      ลดขนาดปั๊ม
43.   T      F      ไม่ต้องใช้   relief valve  เมื่อติดตั้งปั๊มจ่ายอัตราไหลคงที่
44.   T      F      รักษาระดับความดัน
45.   T      F      ลดแรงกระแทรของน้ำมันในระบบ.
46.   T      F      เป็นแหล่งจ่ายน้ำมันฉุกเฉิน.


47.  จากรูปต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ชนิดใด?   (โจทย์ยังไม่สมบูรณ์)
       A. Counter balance valve 
       B. Heat exchanger
       C.  Filter     
      

48  ถังสะสมความดันชนิดใดที่รักษาระดับความดันให้คงที่ เมื่อมีการจ่ายน้ำมันออกไปใช้งาน  
       A. Weight loaded
       B. Gas loaded
       C. Spring loaded        
    

49  กระบอกสูบแบบทำงานสองทางจะมีแรงกระทำเท่ากันทั้งสองทิศทางเมื่อกำหนดความดันเท่ากัน ใช่หรือไม่?     
            A.  ใช่
            B.  ไม่ใช่        
                  

50.  ความดันต่ำสุดของวาล์วควบคุมทิศทางไหลชนิดไพลอตแบบโซลินอยด์มีค่าเท่าไร ?
        A.  25 PSI pilot pressure.
        B.  75 PSI pilot pressure.
        C.  125 PSI pilot pressure.       
              

51  เอาท์พุตที่ได้จาก  shuttle valve  จะเป็นอย่างไร ?
        A.  ความดันทางด้านอินพุตน้อยกว่า
        B.  thความดันทางด้านอินพุตมากกว่า.
        C.  whichever input gets there first.         
             

อ่านโจทย์และตอบคำถามข้อ  52-54     โดยพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ( T=จริง ,F=เท็จ ) 

ทอร์คของมอเตอร์ไฮดรอลิกมีหน่วยเป็น:
52      T       F           inch pounds
53.     T       F           foot pounds
54      T       F           Newton meters.  

 
 

 
คำตอบ:
1. B, 2. B, 3. F, 4. F, 5. F, 6. A, 7. A, 8. T, 9. T, 10. F, 11. T, 12. B, 13. C, 14. B, 15. A, 16. A, 17. B, 18. C, 19. C, 20. C, 21. A, 22. B, 23. A, 24. C, 25. A, 26. B, 27. C, 28. A, 29. A, 30. B, 31. B, 32. B, 33. T, 34. T, 35. T, 36. C, 37. C, 38. C, 39. C, 40. B, 41. A, 42. T, 43. F, 44. T, 45. T, 46. T, 47. A, 48. A, 49. B, 50. B,51. B, 52. T, 53. T, 53. T 

 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)