วิศวกรรมเครื่องกลศึกษาเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
โดย : Admin

 

 

 

วิศวกรรมเครื่องกล ( Mechanical engineering)

 

ที่มา: www.siit.tu.ac.th/thai/me.html 

 

  วิศวกรรมเครื่องกลคืออะไร

         สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์หนึ่งที่เก่าแก่ ที่มีบทบาทในการพัฒนาโลกให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ โดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตทั้งหมดทางเทคโนโลยี เช่น ระบบสาธารณูปโภค, กระบวนการผลิตทุกประเภท, การใช้วัสดุ, การทำเหมืองแร่ และ ยานพาหนะภาคอากาศและพื้นดิน อุตสาหกรรมใดที่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขานี้


   วิศวกรรมเครื่องกลเรียนเกี่ยวกับอะไร

    เนื้อหาของวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับ พื้นฐานฟิสิกส์ของระบบกลไก การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม ระบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์วัสดุ พลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เครื่องจักรกลของไหล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการสันดาป การสั่นสะเทือนทางกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบระบบความร้อน/พลังงาน/จักรกล/ระบบกลไก และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น


    ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนปลาย (ม.6) ในสายวิทย์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

    เรียนต่อด้านไหนได้บ้าง

    สามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง  

  • งานสอน วิจัย และฝึกอบรม ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักฝึกอบรม
  • งานให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานบริหาร เช่น ที่ปรึกษาสถาบัน หน่วยงานต่างๆ ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการโรงงาน
  • งานวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิต ควบคุม พัฒนา วิเคราะห์และตรวจสอบเครื่องกลต่างๆ เช่น นักออกแบบด้านเครื่องกล นักประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ นักวางแผน นักพัฒนาระบบเครื่องกล วิศวกรด้านต่างๆ เช่น วิศวกรคุณภาพ วิศวกรการผลิต เป็นต้น

 

     เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง

         สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล เช่น การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
     
      

 

ขอขอบคุณที่มาของทุกๆแหล่งข่าว
 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)