AC Electric Motor
โดย : Admin

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

 

 จากรูปจะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Motor)  สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  - อะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous)
  - และซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous)

และสำหรับเนื้อหาในโมดูลนี้จะเป็นการอธิบายชนิดของมอเตอร์แบบ อะซิงโครนัสหรือที่เรียกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor)หรืออินดักชั่นมอเตอร์ เท่านั้น  ส่วนซิงโคนัสจะอธิบายในลำดับถัดไป

 ***  สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้จะขอเรียกมอเตอร์ชนิดนี้ว่าอินดักชั่นมอเตอร์ในการประกอบคำอธิบาย เนื่องจากเป็นคำที่นิยมเรียกขานกันในอุตสาหกรรม

อะซิงโครนัสหรือมอเตอร์เหนี่ยวนำหากแยกตามลักษณะของการใช้กระแสไฟฟ้าก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ มอเตอร์อินดักชั่นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส และอินดักมอเตอร์ชนิด 1 เฟส


มอเตอร์เหนี่ยวนำหรืออินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส นี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม และจะแยกออกเป็นสองแบบคือ มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor Motor) และมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสลิปริง(Slip Ring Motor) หรือ วาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (Wound Rotor Motor)
 
 

ส่วนมอเตอร์เหนี่ยวหรืออินดักชั่นมอเตอร์ชนิด 1 เฟส นั้นจะแยกย่อยออกได้เป็น 5 ชนิดคือ สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split PhaseMotor) คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) รีพัลชั่นมอเตอร์(Repulsion Motor) ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์(Universal Motor) และเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์(Shaded Pole Motor)

และนอกจากนั้นในส่วนของมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ชนิด ได้แก่ มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start Motor) มอเตอร์คาปาซิเตอร์รัน (Capacitor Run Motor) และมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรัน (Capacitor Start and Run Motor)

 
 

มอเตอร์เหนี่ยวนำหรืออินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส 
สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3
 

 

 


คลิปการทำงานของวงจรแบบกลังทางหมุนหลังจากหยุด หรือ Reversing After Stop

 

 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)